náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Zasílali jsme přeplatky vyúčtování služeb 2019. Ti, kteří stále nedodali číslo účtu, nechť tak učiní neodkladně. Nedoplatky zašlete do konce července 2020 na číslo účtu SV.
V poslední době došlo k dvěma výrazným poškozením (vypáčením) vchodových dveří vchodů 3107 a 3109 (nevylučujeme pokus o vloupání). Případy byly nahlášeny na policii a škoda bude uplatňována u pojišťovny.
 
Doplnění textu stanov o hlasování formou „per rollam“.
Prostudujte si prosím návrh znění doplnění textu stanov o hlasování formou „per rollam“. Probereme na shromáždění 19.4. v ZUŠ Botevova.
Čl. IX
  1. Mimo zasedání může shromáždění rozhodnout v písemné formě tzv. hlasování per rollam. Tímto způsobem lze přijmout jakékoliv rozhodnutí, které je v působnosti shromáždění, pokud zákon, nebo tyto stanovy nestanoví jinak.
  2. Osoba, která je oprávněna svolat shromáždění v písemné formě navrhne, aby vlastníci jednotek rozhodli mimo zasedání. Návrh bude obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit, datum a podpis navrhovatele. Návrh bude vlastníkům jednotek vhozen do schránky nebo předán jiným vhodným prokazatelným způsobem např. osobním předáním, emailem. Lhůta pro rozhodnutí činí 30 dnů.
  3. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
  4. Vyjádření vlastníka musí být statutárnímu orgánu doručeno ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu rozhodnutí vlastníkovi, jinak platí, že vlastník nesouhlasí. Bez zbytečného odkladu po uplynutí 30 dnů od doručení návrhu všem vlastníkům, statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě vyvěšením v domě na domovní vývěsce společenství nejméně po dobu 15 dnů výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
  5. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. Rozhodování v písemné formě nelze použít pouze pro některé vlastníky jednotek, vždy musí být návrh rozeslán všem vlastníkům.
  6. V případě, kdy zákon, nebo tyto stanovy vyžadují pro přijetí rozhodnutí formu veřejné listiny (zejména notářského zápisu), musí mít všechna vyjádření vlastníků formu veřejné listiny.
  7. V případě, že bude toto rozhodování prováděno z důvodu, že svolané shromáždění nebylo usnášeníschopné, navrhne osoba, která je oprávněna svolat shromáždění, přijetí rozhodnutí v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, kdy se mělo původně svolané shromáždění konat.
Nepřehlédněte ...
Shromáždění vlastníků, které jsme plánovali na listopad 2020, se z důvodů 2. vlny koronavirové pandemie znovu odkládá. Konat se bude pravděpodobně na jaře 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Došlo k poškození zámku u kočárkárny ve vchodě 3107 (je možný pokus o vloupání). Znovu apelujeme na všechny, nepouštějte do domu neznámé osoby, v žádném případě jim neotvírejte tzv. „bzučákem“.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp