náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
 
Zápis z jednání shromáždění SV konaného dne 19. září 2023
Přítomno: 19 333 (dle vlastnického podílu) - viz prezenční listina (k nahlédnutí v kanceláři SV)
Shromáždění SV bylo na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
 1. Shromáždění zahájila předsedkyně SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění).
 2. Návrh usnesení shromáždění
  Vlastníci schvalují navržený program shromáždění:
  19 333 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 3. Petruše Princová seznámila přítomné se závěrkou hospodaření za rok 2022.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2022 – zisk ve výši 1564,83 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  19 333 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 4. Zuzana Střížková seznámila přítomné s aktuální situací na účtu SV. Máme splacený úvěr. Na kontě máme 5 milionů Kč.
 5. Dana Soukupová informovala o odstoupení pana Jiřího Chrdle z funkce člena výboru SV ze zdravotních důvodů. Vznesla dotaz, zda by někdo z vlastníků nechtěl ve výboru pracovat. Nepřihlásil se nikdo. Výbor SV tedy přednesl návrh, aby se členem výboru SV stal pan Jiří Klíma, který již několik měsíců výboru SV pomáhal.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje volbu pana Jiřího Klímy jako člena výboru SV.
  19 333 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 6. Dana Soukupová informovala o nutnosti znovuzvolení výboru SV, kterému končí volební období.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje volbu Dany Soukupové, Zuzany Střížkové a Sebastiana Bláhy jako členů výboru na další volební období.
  19 333 - pro, 0 - proti, 0 – se zdrželo
 7. Dana Soukupová požádala o schválení navýšení odměn pro členy výboru a to na výši 6500 Kč hrubého/měsíc. Tuto částku už členové výboru dostávali do roku 2015, kdy se po ukončení rekonstrukce domu částky vzdali a odměny si dobrovolně snížili.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje odměnu členům výboru ve výši 6500 Kč hrubého měsíčně a to od 1.10.2023.
  17 714 - pro, 969 - proti, 650 - se zdržel
 8. Sebastian Bláha informoval o finančním plánu na rok 2023 (revize plynu, oprava výtahů, kontrola hydrantů) a na rok 2024 (kontrola hromosvodů, kontrola hydrantů, rekonstrukce sušáren)
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje finanční plán na rok 2023 ve výši maximálně 700 000 CZK a na rok 2024 ve výši max. 200 000 CZK:
  19 333 - pro, 0 – proti,0 – se zdržel
 9. Dana Soukupová a Sebastian Bláha seznámili shromáždění s informacemi k bezbariérovým plošinám. Dne 19. 9. proběhla kolaudace za účasti Stavebního úřadu městské části Praha 12. Vše bylo shledáno v pořádku, vlastníci dostanou informace do datových schránek (pokud je mají) nebo doporučeným dopisem. Pak proběhne instrukce k používání (ale vše je dobře popsáno přímo na výtazích). Na nástěnkách v jednotlivých vchodech jsou tabulky, kam by se vlastníci měli napsat, pokud budou klíče k výtahům požadovat. V žádném případě však výtahy nesmí sloužit ke stěhování nábytku.
 10. Zuzana Střížková a Sebastian Bláha informovali o záměru rekonstrukce všech tří sušáren, k sušení prádla by zůstaly dvě, ta náležející vchodu 3108 by po rekonstrukci sloužila jako posilovna. Máme pouze jednu cenovou nabídku, v hodnotě 120 000 Kč. Pokud by někdo z vlastníků věděl o firmě, která by byla ochotna rekonstrukci provést, budeme moc rádi. Vlastníci tento záměr původně schválili, po různých věcných připomínkách (poukazováno bylo hlavně na hluk, který by určitě vadil vlastníkům v přízemních bytech) bylo toto schválení stornováno s tím, že členové výboru zjistí ještě další potřebné informace k rekonstrukci a přednesou na příštím shromáždění v roce 2024. K dalším nápadům patřilo např. rekonstruovanou sušárnu využít jako kolárnu nebo umístění infrasauny.
 11. Dana Soukupová informovala, že Petr Soukup má všechny informace k případnému umístění solárních panelů na střechu našeho domu (hlavním důvodem je stále se zdražující elektrická energie). Protože však vzhledem k mnoha důležitým bodům, které bylo nutné na shromáždění projednat a obavám, že by se z časových důvodů nemuselo stihnout přednést tyto informace, rozhodli členové výboru, že by Petr Soukup informace přednesl všem zájemcům v kanceláři SV. O termínu budou všichni včas informováni na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

  D. Soukupová dále informovala o zábradlí, které by v nedávné době instalováno ke schodištím, vedoucím od našeho domu na parkoviště. Zábradlí jsou připevněna velmi nekvalitně, u vchodu 3107 se dokonce hýbe a mohlo by dojít k úrazu. Oprava byla městskou částí Prahy 12 přislíbena.

  D. Soukupová znovu požádala vlastníky o pečlivé třídění odpadu. Bohužel stále se opakuje situace, kdy kontejner je přeplněn plasty, papírem apod. a komunální odpad, který tam patří, není kam dávat. Znovu bylo zdůrazněno, že pytle s odpadem, které jsou odloženy vedle kontejneru nejsou pracovníci odvozu povinni uklízet, SV hrozí dokonce pokuta, pokud by se situace nezlepšila. Členové výboru rovněž požádali vlastníky, aby v případě přeplnění kontejneru (což je nejvíce v neděli večer a pondělí ráno), pokud to bude alespoň trochu možné, odnesli odpad až v pondělí po vyvezení a nedávali pytle ke kontejneru.

  D. Soukupová dále vyjádřila nespokojenost s pořádkem v našem domě. Úklidová firma uklízí špičkově, ale během pár okamžiků po proběhlém úklidu je znečištěno přízemí a hlavně výtahy (vylitá káva, kusy papíru ap.). Také se bohužel čím dál častěji v našem domě vyskytuje vandalismus (počmárané zdi, poničené stěny apod.). Uvažujeme o instalaci kamer.

  D. Soukupová také informovala o nepořádku v kočárkárnách a umisťování věcí, které tam nepatří. Proto požádala všechny, kteří takové věci v kočárkárně mají, aby je neprodleně odstranili, jinak budou odvezeny do sběrného dvora, ale bude placeno z peněz nás všech, což je vůči těm slušným, kteří to nedělají, nespravedlivé.

  Výbor nabízí pronájem bývalé strojovny výtahu ve vchodě 3109 obálkovou metodou. Nabídky s vyvolávací cenou 2400 Kč za rok vhazujte do konce září 2023 do schránky SV ve vchodě 3109.

  Zuzana Střížková připravila pro všechny, kteří měli ve vyúčtování služeb za minulý rok nedoplatky, nové evidenční listy, v případě jakýchkoliv dotazů ji můžete kontaktovat.
V Praze dne 23.9.2023
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp