náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
 
Zápis z jednání shromáždění SV konaného dne 22.11.2018
Přítomno: 26.755 (dle vlastnického podílu) - viz prezenční listina (k nahlédnutí v kanceláři SV)
Shromáždění SV bylo na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
 1. Shromáždění zahájila předsedkyně SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění SV).
  Návrh usnesení shromáždění
  Vlastníci schvalují navržený program shromáždění:
  26.755 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 2. Dana Soukupová informovala o končícím volebním období výboru společenství vlastníků a dala hlasovat o volbě stávajícího výboru na další volební období.
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků schvaluje volbu stávajících členů výboru SV (Soukupová, Střížková, Chrdle, Bláha) na další volební období.
  26.755 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 3. Dana Soukupová a Sebastian Bláha informovali o případné rekonstrukci vnitřních prostor. Výbor má k dispozici 3 cenové nabídky, ale vzhledem k situaci na stavebním trhu a neochotě firem nabídky vůbec připravit a případnou zakázku realizovat dali členové výboru SV ke zvážení variantu, že se zatím rekonstrukce odloží. Vlastník J.Nevřela oponoval, že rekonstrukce již byla schválena a nyní bychom si měli schválit, v jakém rozsahu rekonstrukce proběhne. Proběhla také volba členů kontrolní komise, kteří se budou jednání o rekonstrukci zúčastňovat (paní Apjárová, pan Pientka, pan Nevřela).
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků schvaluje odložení výběrového řízení na rekonstrukci vnitřních prostor domu a pověřuje výbor a kontrolní komisi, aby připravili podklady na následující shromáždění vlastníků.
  26.755 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel
 4. Zuzana Střížková otevřela znovu otázku nesouladu metráže bytů uvedenou na evidenčních listech a v prohlášení vlastníka. Po zvážení možností se shromáždění rozhodlo zachovat stávající stav evidenčních listů.
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků bere na vědomí, že existuje nesoulad mezi metráží bytů uvedenou na evidenčních listech a v prohlášení vlastníka, a schvaluje zachování současného stavu evidenčních listů.
  26.755 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel
 5. Dana Soukupová informovala o „výrazném neplatiči“, který neplatí v řádů měsíců zálohy na služby, a porušuje tak stanovy SV Botevova. Poslední pohledávku sice doplatil, ale stále mu narůstá penále, které nezaplatil už i při minulém dluhu. Proto se členové výboru rozhodli, že pokud se bude situace opakovat, bude celá kauza předána právníkům, případně k soudnímu vymáhání pohledávky.
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků schvaluje, aby při opětovném neplacení záloh na služby bylo v obdobném případě možno věc postoupit právníkovi.
  26.755 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel
 6. Vlastníci poukazovali na problémy s topením, mnozí mají radiátory spíš vlažné. Proto bylo navrženo, že po dohodě s Pražskou teplárenskou bude na nástěnkách a ve výtazích uveden termín, kdy by měli všichni vlastníci nebo nájemníci pustit topení a v 7. patrech pak odvzdušnit.
V Praze dne 30.11.2018
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp