náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Zápis z jednání shromáždění SV a členské schůze BD, konané dne 28.4.2014
Přítomno: 42 členů, 25 276 (vlastnický podíl) - viz prezenční listina
Shromáždění SV a členská schůze BD byly na základě počtu pří­to­mných usná­še­ní­schop­né.
Shromáždění zahájila předsedkyně SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s pro­gra­mem (viz pozvánka na shro­máž­dě­ní) a u­po­zor­ni­la, že se bude schvalovat roční u­zá­věr­ka ho­spo­da­ře­ní by­to­vého družstva za rok 2013, čímž vlastně došlo ke spojení shromáždění společenství vlastníků a člen­ské schů­ze bytového družstva.
Paní P. Princová podala informaci o ho­spo­da­ře­ní by­to­vého druž­stva v roce 2013 a pře­dne­sla návrh na schvá­lení ho­spo­dář­ského výsledku za rok 2013.
 1. Návrh usnesení členské schůze: Členská schůze schválila hospodářský výsledek za rok 2013 – ztrátu ve výši 93 657,68 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.
  (42 – pro, 0 – proti, 0 - se zdržel)
 2. Členská schůze dále schvaluje úhradu veškeré ztráty minulých let (účtu 429) ve výši 9 546 852, 16 Kč z prostředků účtu 475 500 – Dlouhodobé přijaté zálohy.
  (42 – pro, 0 - proti, 0 – se zdržel)
 3. Členská schůze bere na vědomí převod konečného zůstatku účtu 475 500 – Dlouhodobé přijaté zálohy na účet společenství vlastníků dle bodu III., odst. I Smlouvy o převodu vlastnictví družstevní bytové jednotky.
 4. Paní Z. Střížková informovala přítomné o nutnosti hlasovat k článku IV, bodu 18 Stanov SV Botevova 3107, 3108 a 3109. Z tohoto bodu vypadla věta "... netýká se odměn za smlouvy o provedení práce členů výboru SV ..."
  Výše odměny za provedení práce členům výboru byla členy SV schválena dokumentem č. 1.
  (24 598 – pro, 0 – proti, 678 – se zdržel)
 5. Výbor SV podal informace, že se začíná zajímat o celkovou rekonstrukci našeho domu, především zateplení, začali jsme s oslovováním firem.
 6. Bylo hlasováno o schválení započetí přípravných prací k rekonstrukci domu
  (25 276 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel).
 7. Paní Z. Střížková informovala o SIPO, od 1.6.20104 přechází veškeré platby na SV, budou založeny nové evidenční listy. Členům SV, kteří měli velké přeplatky nebo nedoplatky bylo doporučeno, aby si navýšili nebo snížili zálohy. Souhlas k navýšení záloh nám členové SV mohou poslat mailem na svbotevova@centrum.cz nebo vhodit podepsaný do schránek SV.
 8. Přeplatky / nedoplatky budou vypláceny / vybírány v pondělí 12.5.2014 od 18.00 do 20.00 v kanceláři v suterénu domu.
 9. Výběrové řízení na pojišťovnu, která pojistí náš dům pokračuje, do užšího výběru byly vybrány dvě pojišťovny.
 10. Žádáme všechny, aby informovali výbor SV o změnách v počtu osob, hlášených v bytech.
 11. Členové SV byli znovu upozorněni, aby do domu nepouštěli neznámé osoby včetně podomních prodejců a dealerů.
 12. Upozorněno na nevhodnost házení nedoplatků z oken a balkónů.
 13. Funguje nová e-mailová adresa SV: svbotevova@centrum.cz, na nových webových stránkách se pracuje, budou dokončeny zhruba koncem května 2014.
V Praze dne 30.4.2014
Zapsala : Dana Soukupová
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp