náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
Proběhlo výběrové řízení na firmu, které zateplí náš dům. O výsledcích byli vlastníci informováni na shromáždění 26.11.2015.
Dle informací úřadu MČ Praha 12 budou kontejnery na objemný odpad přistaveny opět v listopadu, a to v termínu pondělí, 16. listopadu 2015, 15-19 hodin.
Proběhne ve čtvrtek 26.11.2015 od 17.30 do 20.00 hodin v jídelně ZŠ Rakovského, Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany. Náplní větší části shromáždění bude další vývoj projektu zateplení a rekonstrukce našeho domu.
 
Zápis z jednání shromáždění SV a členské schůze BD, konaných dne 19.5.2015
Přítomno: 49 členů (při zahájení shromáždění přítomno 47 členů, 2 přišli později), 29 439 (vlastnický podíl) - viz prezenční listina ( k nahlédnutí v kanceláři SV/BD)
Shromáždění SV a členská schůze BD byly na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
Shromáždění zahájila předsedkyně výboru SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění) a upozornila, že se bude schvalovat i roční uzávěrka hospodaření bytového družstva za rok 2014 a budou probírány další kroky, týkající se prodeje bytů v majetku BD. Takže jde vlastně o spojené shromáždění společenství vlastníků a členskou schůzi bytového družstva. Za BD se hlasovalo - 1 hlas na byt, za SV členským podílem.
Paní P. Princová podala informaci o hospodaření bytového družstva v roce 2014 a přednesla návrh na schválení hospodářského výsledku, vytvořeného za rok 2014.
 1. Návrh usnesení členské schůze: Členská schůze schválila hospodářský výsledek, vytvořený za období roku 2014 – zisk ve výši 16 073,65 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.
  (47 – pro, 0 – proti, 0 - se zdržel).
 2. Za členku revizní komise BD paní Janu Onderkovou byla zvolena paní Petra Apjárová
  (47 – pro, 0 – proti, 0 se zdržel).
Paní P. Princová podala informaci o hospodaření SV v roce 2014 a přednesla návrh na schválení hospodářského výsledku, vytvořeného za rok 2014.
 1. Návrh usnesení SV: Shromáždění vlastníků schválilo účetní závěrku za rok 2014 a převedení výsledku hospodaření ve výší 9 208,28 Kč do fondu zisku (29 439 – pro, 0 - proti, 0 – se zdržel)
 2. D. Soukupová informovala o výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci bytového domu v ul. Botevova 3107, 3108 a 3109, Praha 4 v rozsahu stavebního pro stavební povolení, výběr zhotovitele a kontrolu prováděných prací. Osloveno bylo 6 firem, do výběrového řízení se přihlásily 4. Po zvážení všech kritérií byla vybrána společnost DPÚ Revit s.r.o. (Dům plný úspor). Představena byla zástupkyně společnosti paní Iveta Daňhová, která členy SV seznámila s projektem a odpověděla na otázky členů SV. Bylo rozhodnuto, že hlasování o zahájení přípravné fáze pro revitalizaci domu bude posunuto až na pozdější dobu shromáždění.
 3. S. Bláha informoval o možnosti pronájmu nebytových prostor v domě (2 poštovní schránky, kočárkárna ve vchodě 3107, původní žehlírna ve vchodě 3107, prostory pod schodištěm ve vchodě 3107 a 3108). Návrh usnesení: Společenství vlastníků souhlasí s pronájmem nebytových prostor v domě (27 461 pro, 1978 – proti, 0 – se zdržel).
 4. Z. Střížková informovala o možnosti pronajmout výtahy k umístění reklamy v rámečcích. Návrh usnesení: Shromáždění vlastníků schvaluje za úplatu umístění reklamních reklamních rámečků (28 139 – pro, 650 – proti, 650 – se zdržel)
 5. S. Bláha informoval o výměníkové stanici v našem domě, která je již technicky nevyhovující a dojde k přeinstalaci nové, ke které je však nutný souhlas 100% hlasů členů SV. Proto bude uzavřena zatím dočasná smlouva o výměně. Návrh usnesení: Společenství vlastníků souhlasí s uzavřením dočasné smlouvy s Pražskou teplárenskou a.s. o bezplatné výměně předávací stanice, umístěné v suterénu domu, vchod 3109 (29 439 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel).
 6. D. Soukupová informovala o prodeji dvou bytů v majetku BD. Byly přednostně nabídnuty k odkoupení současným nájemníkům, ani jeden však o koupi neprojevil v zákonné lhůtě zájem. Návrh usnesení: Členská schůze BD schvaluje prodej dvou bytů v majetku BD, a to za minimální cenu 1 290 000,- Kč formou obálkové metody. Nabídky mohou zájemci poslat písemně nebo elektronicky na bdbotevova@centrum.cz do 31.7.2015: Rozhodujícími kritérii jsou 1) cena, 2) zájemci (zda člen BD či realitní kancelář) a 3) datum doručení. (47 pro, 2 – proti, 0 – se zdržel).
 7. Z. Střížková informovala o přehledu bankovních účtů SV a stavu financí na nich. Informace předala i k platných smlouvám, které jsou uzavřeny za SV.
 8. Detailní informace k vyúčtování služeb za rok 2014 je možné získat osobně v úterý 26.5. od 15.00 do 19.00 a ve čtvrtek 28.5. od 15.00 do 17.00. Nedoplatky posílejte na číslo účtu uvedeném na vyúčtování, přeplatky Vám budou zaslány na účty, jejichž čísla nám sdělte buď mailem nebo vhoďte písemně do schránky SV, vše do 31.7.2015.
 9. Návrh usnesení. Shromáždění vlastníků pověřuje výbor SV, aby zahájil přípravné fáze pro revitalizaci bytového domu s poradenskou společností DPÚ Revit, s.r.o. (Dům plný úspor) – (29 789 pro, 0 – proti, 650 – se zdržel)
 10. Žádáme všechny, aby hlásili výboru SV změny v počtu osob, hlášených v bytech. Znovu upozorněno, aby nebyly do domu pouštěny neznámé osoby včetně podomních prodejců a dealerů. Možností, jak tomu zabránit, by bylo i případné zrušení „bzučáků“ v jednotlivých vchodech. Více na dalším shromáždění vlastníků.
 11. D. Soukupová informovala o nových webových stránkách SV – www.svbotevova.cz
V Praze dne 22.5.2014
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
Proběhlo výběrové řízení na firmu, které zateplí náš dům. O výsledcích byli vlastníci informováni na shromáždění 26.11.2015.
Dle informací úřadu MČ Praha 12 budou kontejnery na objemný odpad přistaveny opět v listopadu, a to v termínu pondělí, 16. listopadu 2015, 15-19 hodin.
Proběhne ve čtvrtek 26.11.2015 od 17.30 do 20.00 hodin v jídelně ZŠ Rakovského, Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany. Náplní větší části shromáždění bude další vývoj projektu zateplení a rekonstrukce našeho domu.
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp