náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
 
Zápis ze shromáždění SV a členské schůze BD - jaro 2017 - konaných dne 3.4.2017
Přítomno: 29 315 (dle vlastnického podílu) - viz prezenční listina (k nahlédnutí v kanceláři SV)
Shromáždění SV a členská schůze BD byly na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
 1. Shromáždění zahájila předsedkyně SV a BD Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění SV / členskou schůzi BD).
 2. Návrh usnesení shromáždění / členské schůze BD:
  Vlastníci schvalují navržený program shromáždění/členské schůze:
  29 315 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 3. Petruše Princová seznámila přítomné se závěrkou hospodaření za rok 2016.
  Návrh usnesení shromáždění SV:
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2016 – zisk ve výši 13 378,70 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  29 315 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 4. Dana Soukupová seznámila přítomné se současnou situací kolem bezbariérových přístupů k domu – venkovních vertikálních plošin. V současné době čekáme na výmaz BD z obchodního rejstříku, teprve poté budeme s Magistrátem hl. m. Prahy, kterému pozemky kolem našeho domu patří, jednat o podmínkách případné instalace plošin.
 5. Dana Soukupová informovala o záměru členů výboru snížit si současné finanční ohodnocení z 6500,- Kč brutto na 4800,- Kč brutto. Petruše Princová upozornila, že by si z důvodů navýšení záloh na režii měl výbor snížit ohodnocení o vyšší částku než je ta navržená.
  Návrh usnesení shromáždění SV:
  Shromáždění vlastníků schvaluje snížení měsíčního finančního ohodnocení členů výboru z 6500,- Kč na 4800 Kč a navýšení zálohy na režii na pokrytí nákladů maximálně o 120,- Kč/měsíc od 1.6.2017:
  23 497 - pro, 0 - proti, 5 818 – se zdrželo
 6. Lenka Jeroušková vznesla námitku k členství životních partnerů Z. Střížkové a S. Bláhy ve výboru SV.
  Návrh usnesení shromáždění SV:
  Shromáždění vlastníků schvaluje, aby partneři Z. Střížková a S. Bláha nadále pracovali ve výboru SV:
  19 872 - pro, 0 - proti, 9 443 – se zdrželo
 7. Dana Soukupová informovala o pronájmu nebytových prostor v domě, znovu byla připomenuta interní směrnice, která byla vlastníky schválena na shromáždění 1.12.2016. Všechny nabídnuté prostory byly pronajaty, smlouvy o pronájmu jsou k náhledu v kanceláři SV kdykoliv po předchozí domluvě.
  Návrh usnesení shromáždění SV:
  Shromáždění vlastníků znovu schvaluje znění interní směrnice o pronájmu nebytových prostor a zároveň schvaluje, aby byly příjmy z pronájmu nebytových prostor převedeny do fondu oprav.
  29 315 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel
 8. Zuzana Střížková oznámila, že vyúčtování služeb za rok 2016 je hotovo a lze si ho vyzvednout v kanceláři SV ve dnech 11. – 13.4. 2017 vždy od 18.00 do 21.00 h. Dále informovala, že jednotkové ceny za studenou i teplou vodu a topení vzrostly oproti loňskému roku o cca 8 až 12%. V našem domě se ale zvýšily celkové náklady pouze o cca 3%. Od loňského roku platí nová vyhláška, která upravuje způsob rozúčtování nákladů na teplo. Zatímco dříve se domácnost mohla odchýlit od průměrné spotřeby od +-40%, nyní je to o -20% až +100%. To znamená, že ti, kteří hodně šetří a v podstatě se nechávají „vytápět“ ostatními, zaplatí nyní místo 60% průměrné spotřeby minimálně 80%. Ti, kteří naopak topí hodně, si připlatí – dosud platili pouze maximálně 150% průměrné spotřeby tepla, nyní je to až 200%.
V Praze dne 12.4.2017
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp