náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
K montáží plošin čekáme na všechna potřebná povolení, o která jsme zažádali. Po jejich obdržení může montáž začít ihned po skončení mrazivého počasí.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
 
Zápis z jednání shromáždění SV konaného dne 19. dubna 2022
Přítomno: 19.499/38.215 (dle vlastnického podílu) - viz prezenční listina (k nahlédnutí v kanceláři SV)
Shromáždění SV bylo na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
 1. Shromáždění zahájila předsedkyně SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění).
 2. Návrh usnesení shromáždění
  Vlastníci schvalují navržený program shromáždění:
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 3. Petruše Princová seznámila přítomné se závěrkou hospodaření za rok 2019, 2020 a 2021.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2019 – zisk ve výši 3823,20 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2020 – zisk ve výši 3662,66 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2021 – zisk ve výši 1798,43 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 4. Zuzana Střížková seznámila přítomné s aktuální situací na účtu SV a čerpání úvěru.
  Do 4 měsíců máme veškeré závazky vyrovnány, ušetříme tedy cca 1 mil ročně!
 5. Sebastian Bláha informoval o finančním plánu na rok 2021 (který jsme si z důvodů koronavirové epidemie nemohli schválit) a 2022 (výměna vodoměrů 2021, výměna hydrantů a revize elektřiny 2022)
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje finanční plán na rok 2021 ve výši maximálně 250 000 CZK a pro rok 2022 ve výši max. 100 000 CZK:
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 6. Sebastian Bláha seznámil shromáždění s dalšími podrobnostmi ke stavbě bezbariérových plošin. Vybrána byla firma Garaventalift, jednáme s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu pozemku pod plošinami a dalšími potřebnými informacemi ke stavbě plošin.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje realizaci 3x bezbariérových plošin, a to za cenu max. 1.5mil, s termínem realizace do 12/2022.
  19.499 pro, 0 - proti, 0 – se zdrželo
 7. Dana Soukupová informovala o záměru schválit si na tomto shromáždění úpravu stanov – doplnění možnosti hlasování per rollam. Bohužel v tomto případě nebylo shromáždění usnášeníschopné. Věříme, že příště se sejdeme ve větším počtu, abychom si tento důležitý bod mohli schválit.
 8. Vlastníci byli informováni o extrémním navýšení poplatků za odvoz směsného odpadu. Proto navrhujeme (i na popud vlastníků) zamykání kontejnerů jednoduchým zámkem.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje zamykání kontejnerů jednoduchým zámkem
  19.499 pro, 0 - proti, 0 – se zdrželo
  Dalším bodem k uzamykatelným kontejnerům byl návrh:
  1. 2 kontejnery vyvážené 1x týdně + 1x kontejner na bioodpad
  2. 1 kontejner vyvážený 3x týdně + 1x kontejner na bioodpad
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje objednání 1 kontejneru na směsný odpad a 1 kontejneru na bioodpad s vyvážením 3x týdně
  18.414 - pro, 291 – proti, 794 – se zdrželo
 9. Petr Soukup přednesl nápad na umístění solárních panelů na střechu našeho domu (hlavním důvodem je stále se zdražující elektrická energie). Zjistí více podrobností a předá je výboru k dalšímu posouzení a analýze. Ten bude na příštím shromáždění vlastníky informovat.
 10. Vyúčtování záloh za služby roku 2021 bude vlastníkům vhozeno do schránek do 30.4.2022, pokud nás někdo nepožádá o předání jiným způsobem. Prosíme o kontrolu a uplatnění případných reklamací co nejdříve. Nedoplatky/přeplatky se budou vyrovnávat v první polovině července.
V Praze dne 25.4.2022
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
Shromáždění SV se uskuteční v ZUŠ Voborského dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00. O konání budeme informovat pozvánkami ve schránkách a na nástěnkách.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp